Pet team building koraka za veću produktivnost tima

Upravljanje timom je važna vještina svakog menadžera i lidera. Nije neobična pojava da u timovima dolazi do gubitka fokusa, motivacije, konfliktnih situacija i manjka produktivnosti.
Menadžeri su zaduženi da upravljaju timom tako da fokus bude na rezultatu i produktivnosti na način da će proizvod/usluga, procesi i ljudski resursi uvijek biti na zamišljenom nivou.

Koncept team building interaktivnih edukativnih radionica u organizaciji Marketing agencije EBBE COMMS platforme se oslanja na pet ključnih koraka koji garantuju povećanje produktivnosti i funkcionalnosti tima:

  1. Uspostava team building okvira na bazi E3 koraka: Delegiranje zadatka, Izvedba i Zadovoljstvo – Prije započinjanja rada na određenom projektu, vođa tima treba da je siguran da su svi u timu dovoljno razumjeli projekat i da omogući dovoljno jasne i precizne upute za zadatke koji se trebaju obaviti kako bi se postigao cilj projekta. Cilj ovog koraka je izbjeći mogućnost izostanka maksimalnog učešća svakog člana tima usred nedovoljno dobrog delegiranja zadataka. Svaki tim zahtijeva jasne uloge i procese. Procesi su konstruisani za čistu i kvalitetnu komunikaciju, spriječavanje konflikata i mjerenje upravljanja projektom.
  2. Unapređenje komunikacijskih vještina u timu – Asertivno ponašanje kao optimalan model interakcije preporučuje se u svrhu općeg poboljšanja odnosa vježbom otvorene, jasne i balansirane komunikacije, čime se umanjuju šanse za konflikt unutar tima. Neverbalna komunikacija je često najpopularniji modul treninga komunikacijskih vještina ali i najčešći segment interakcije koji se podrazumijeva odnosno “uzima zdravo za gotovo” što je vodeći uzročnik konflikta. Također, od ključne je važnosti da posebno osoblje koje radi u prodaji ili na bilo koji način komunicira sa klijentima kompanije, unaprijedi svoje prezentacijske vještine, prodajne komunikacijske vještine i vještine neverbalnog komuniciranja.
  3. Uspostava konkretnog komunikacijskog sistema fokusiranog na produktivnost – svaki tim treba da ima “mjesto” na kojem se vidi uvid u stanje po pitanju određenog projekta ili zadatka. Bilo da se radi o tabeli na komadu papira zalijepljenog na zid, školskoj tabli ili nekom od sofisticiranih digitalnih softwarea, praćenje napretka svakog člana je od ključne važnosti za vođu tima, kako bi imao jasan fokus na ispunjavanje ciljeva. Uspostavu ovakve vrste sistema praćenja efikasnosti tima na interaktivnim radionicama agencija EBBE COMMS podučava po principu prilagođenog Kanban metoda originalno uspostavljenog od inžinjera Taiichi Ohno za potrebe proizvodnje autokompanije Toyota, koji daje mogućnost vizualiziranja zadataka, omogućava uvid u stanje i dinamiku tima s ciljem fokusa na rezultat. Na ovaj način se jasno može pratiti učinkovitost tima, te uočiti ukoliko je nekom članu tima potrebna asistencija na putu ka ostvarenju cilja.
  4. Time & energy management – Upravljanje vremenom je od suštinskog značaja za efektivnost pojedinca i/ili tima. Tehnike upravljanja vremenom doprinose fokusu, boljoj organizaciji aktivnosti i radne rutine u timu. Vođa tima treba osluškivati puls energije uposlenika, da li su zadovoljni, da li su dovoljno produktivni, imaju li konflikte između sebe, trebaju li pomoć pri obavljanju pojedinih zadataka i sl. Energija u timu je važan element njegove funkcionalnosti, koja se može mjeriti i kojom se može upravljati putem takozvanog ciklusa produktivnosti.
  5. Team management (za šefove odjela) se odnosi na tehnike upravljanja timom i tehnike identificiranja problema koji utiču na dinamiku tima. Vođa tima treba da bude obučen za praćenje rada tima, za efikasnu komunikaciju sa članovima tima, pravilnu motivaciju i energiju u timu, te upravljanje fokusirano na efikasnost i produktivnost.

Team building treninzi uz teoretske i interaktivne praktične module mogu da učine korporativna okupljanja (pa čak i druženja uz roštilj) efikasnima, da potaknu motivaciju, izgrade povjerenje među uposlenicima, ojačaju tim.